Tòa nhà VinaHud

Trung Yên 9, Cầu Giấy, Hà Nội
Liên hệ

Notice: Undefined property: stdClass::$sale in /home/vtcoffice/domains/vtcoffice.vn/public_html/modules/products/views/product/default_prices.php on line 15
0
Đã bao gồm Phí dịch vụ và VAT
Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ
  • Online1

Thông số toà nhà

Đỗ xe

Toàn bộ diện tích tầng hầm được sử dụng làm bãi đỗ xe

Giờ làm việc

Từ thứ 2 – thứ 6: 8h -18h Thứ 7: 8h - 12h30.

Diện tích sàn điển hình

Khối 9 tầng: 435m2, khối 5 tầng: 414m2

Điều hoà

Hệ thống điều hòa trung tâm

Số tầng

Gồm khối 9 tầng, khối 5 tầng và 1 tầng hầm

Thang máy

Hệ thống thang máy tốc độ cao và 2 thang bộ

Điện dự phòng

Hệ thống điện dự phòng đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng tại toà nhà

Hạng văn phòng

Hạng C

Phí dịch vụ khác

service-setting-solid

Phí dịch vụ

Đã bao gồm trong giá thuê

Thuế VAT

10%

car

Đỗ ô tô

Đỗ tại bãi đỗ xe ngoài gần tòa nhà

bike1

Đỗ xe máy

80.000 vnd/xe/tháng

Phí điện điều hoà

Tính theo tiền điện thực tế tiêu thụ

Thông tin thêm

Vtc Office là ai, tổng quan về chúng tôi:

Vtc Office là đơn vị, đại lý ủy quyền của hơn 500 tòa nhà văn phòng cho thuê chuyên nghiệp hạng A, B, C, văn phòng dịch vụ, trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội. Chúng tôi đứng Số 1 trong lĩnh tư vấn, bán và cho thuê bất động sản văn phòng tại Hà Nội.

Hôm nay Vtc Office xin giới thiệu tới mọi người bất động sản Tòa nhà VinaHud

<h2><b>T??a nh?? VinaHud</b> - V??n ph??ng cho thu?? hi???n ?????i t???i Trung Y??n 9, <b>C???u Gi???y</b>, H?? N???i</h2> <p>VinaHud l?? t??a nh?? v??n ph??ng cho thu?? n???m trong khu ???? th??? m???i Nam Trung Y??n, m???t khu v???c ph??t tri???n n??ng ?????ng v?? b???n v???ng thu???c qu???n <b>C???u Gi???y</b>, H?? N???i. V???i v??? tr?? thu???n l???i v?? c??c ti???n ??ch xung quanh, VinaHud l?? s??? l???a ch???n h??ng ?????u cho c??c doanh nghi???p mu???n m??? r???ng ho???c di chuy???n v??n ph??ng c???a m??nh.</p> <p><b>T??a nh?? VinaHud</b> ???????c thi???t k??? theo ki???n tr??c hi???n ?????i, sang tr???ng v?? ti???n nghi. V???i kh??ng gian r???ng r??i, tho??ng ????ng v?? trang thi???t b??? hi???n ?????i, VinaHud ????p ???ng m???i nhu c???u c???a c??c doanh nghi???p v??? m??i tr?????ng l??m vi???c chuy??n nghi???p v?? s??ng t???o.</p> <p>VinaHud cung c???p cho thu?? c??c lo???i di???n t??ch v??n ph??ng linh ho???t, t??? v??n ph??ng ri??ng l??? cho doanh nghi???p ??ang ph??t tri???n ?????n v??n ph??ng chia s??? cho c??c doanh nghi???p start-up. ?????i ng?? t?? v???n chuy??n nghi???p c???a <b>Vtc Office</b> s??? h??? tr??? b???n t???n t??nh, gi??p b???n ch???n l???a kh??ng gian ph?? h???p nh???t cho nhu c???u kinh doanh c???a m??nh.</p> <p>H??y li??n h??? ngay v???i <b>Vtc Office</b> ????? bi???t th??m th??ng tin v??? gi?? thu??, di???n t??ch tr???ng v?? ???????c t?? v???n h??? tr??? thu?? v??n ph??ng nhanh ch??ng v?? hi???u qu??? t???i <b>T??a nh?? VinaHud</b>!</p><h2>V??? tr?? ?????c ?????a c???a <b>T??a nh?? VinaHud</b></h2> <p><b>T??a nh?? VinaHud</b> t???a l???c t???i v??? tr?? ngay ng?? t?? gi???a ???????ng Trung Y??n 3 v?? Trung Y??n 9, t???o n??n kh??ng gian m???, tho??ng ????ng v?? thu???n l???i cho vi???c di chuy???n. V???i m???t ti???n r???ng v?? giao th??ng th??ng tho??ng, t??a nh?? n??y d??? d??ng k???t n???i v???i c??c tr???c ???????ng l???n nh?? khu Trung H??a, ???????ng Tr???n Duy H??ng, Ph???m H??ng, ???????ng v??nh ??ai 3 v?? ?????i l??? Th??ng Long.</p> <p>N???m trong khu ???? th??? Nam Trung Y??n, Qu???n <b>C???u Gi???y</b>, <b>T??a nh?? VinaHud</b> ch???u ???nh h?????ng t??ch c???c t??? s??? t??ng tr?????ng v?? ph??t tri???n m???nh m??? c???a khu v???c n??y. V???i s??? t???p trung c???a nhi???u khu d??n c?? v?? t??a nh?? v??n ph??ng, <b>T??a nh?? VinaHud</b> mang ?????n c?? h???i l???n cho c??c doanh nghi???p ti???p c???n ??a d???ng ?????i t?????ng kh??ch h??ng, m??? r???ng ho???t ?????ng kinh doanh v?? t???o ra c??c c?? h???i h???p t??c m???i.</p> <p>?????n v???i <b>T??a nh?? VinaHud</b>, qu?? kh??ch h??ng kh??ng ch??? ???????c h?????ng l???i t??? v??? tr?? ?????c ?????a m?? c??n tr???i nghi???m kh??ng gian l??m vi???c chuy??n nghi???p, hi???n ?????i v?? ti???n nghi, ????p ???ng m???i nhu c???u kinh doanh c???a m??nh.</p><h2>????nh gi?? to?? nh?? VinaHud t??? g??c ????? chuy??n gia b???t ?????ng s???n</h2> <p><b>T??a nh?? VinaHud</b>, v???i quy m?? v?? thi???t k??? hi???n ?????i, l?? m???t trong nh???ng c??ng tr??nh ????ng ch?? ?? t???i khu ???? th??? m???i Nam Trung Y??n. V???i di???n t??ch t???ng c???ng 1.300m2, trong ???? di???n t??ch x??y d???ng c??ng tr??nh l?? 849m2, to?? nh?? ???????c chia th??nh hai kh???i 9 t???ng v?? 5 t???ng. M???i kh???i nh?? c?? kho???ng s??n ri??ng t???o kh??ng gian tho??ng ????ng v?? ti???n l???i cho vi???c di chuy???n xe l??n xu???ng t???ng h???m.</p> <p>Thi???t k??? c???a to?? nh?? ???????c t???i ??u h??a ????? t???n d???ng t???i ??a di???n t??ch s??? d???ng, v???i t??? l??? h??nh kh???i h???p l?? v?? h??nh th???c ki???n tr??c ????n gi???n nh??ng v???n ?????m b???o s??? sang tr???ng v?? hi???n ?????i. Vi???c s??? d???ng v???t li???u k??nh hi???n ?????i tr??n to??n b??? m???t ti???n t???o n??n ki???n tr??c ?????c ????o v?? t???o ra t???m nh??n tho??ng ????ng cho ng?????i s??? d???ng.</p> <p>C?? s??? v???t ch???t v?? trang thi???t b??? t???i to?? nh?? c??ng ???????c ?????u t?? ho??n thi???n, bao g???m h??? th???ng thang m??y v?? thang b??? ?????p ???ng ti??u chu???n k??? thu???t, h??? th???ng ??i???u h??a trung t??m hi???n ?????i, h??? th???ng ??i???n d??? ph??ng ????p ???ng 100% nhu c???u s??? d???ng c???a to?? nh??. ?????ng th???i, to?? nh?? c??n c?? b??i ????? xe r???ng r??i, h??? th???ng ph??ng ch??y ch???a ch??y ?????t chu???n v?? h??? th???ng camera v?? an ninh l??m vi???c 24/7.</p> <p>T???ng th???, <b>T??a nh?? VinaHud</b> kh??ng ch??? l?? m???t c??ng tr??nh x??y d???ng ?????p m???t m?? c??n ????p ???ng ?????y ????? c??c ti??u chu???n v??? m???t h??nh ch??nh v?? an ninh, t???o ??i???u ki???n thu???n l???i cho vi???c thu?? nh?? ?????t v?? kinh doanh trong khu v???c. ????y l?? l???a ch???n l?? t?????ng cho c??c doanh nghi???p mu???n t??m ki???m kh??ng gian v??n ph??ng hi???n ?????i v?? ti???n nghi.</p><h2><b>T??a nh?? VinaHud</b> ??? ??i???m ?????n l?? t?????ng cho v??n ph??ng hi???n ?????i</h2> <p> <b>T??a nh?? VinaHud</b> n???m trong v??? tr?? ?????a l?? thu???n l???i, mang l???i nhi???u ti???n ??ch v??? giao th??ng, l?? ??i???m thu h??t l???n nh???t ?????i v???i kh??ch h??ng thu?? v??n ph??ng. Xung quanh t??a nh?? l?? m???t c???ng ?????ng ??a d???ng, bao g???m khu chung c??, t??a nh?? v??n ph??ng, m???t b???ng kinh doanh v?? trung t??m th????ng m???i, t???o ??i???u ki???n thu???n l???i cho c??n b??? nh??n vi??n l??m vi???c, mua s???m v?? gi???i tr??. </p> <p> Ph??a Nam t??a nh?? ???????c b??? tr?? khu ?????t tr???ng c??y xanh, t???o kh??ng kh?? l??m vi???c trong l??nh m???nh v?? c???nh quan th???m m???. <b>T??a nh?? VinaHud</b> cung c???p nhi???u ti???n ??ch v?? d???ch v??? ti??n ti???n nh?? h??? th???ng trang thi???t b??? hi???n ?????i, ????p ???ng m???i nhu c???u c???a kh??ch h??ng, b??? ph???n qu???n l?? chuy??n nghi???p h??? tr??? t???i ??a kh??ch h??ng, b??? ph???n an ninh ?????m b???o 24/24 v???i h??? th???ng camera quan s??t, cung c???p ?????y ????? ti???n nghi nh?? h??? th???ng ??i???n n?????c, internet v?? c??p quang t???ng v??n ph??ng. </p><h2>Th??ng tin v??? <b>T??a nh?? VinaHud</b></h2> <p> <b>T??a nh?? VinaHud</b> n???m ??? v??? tr?? ?????c ?????a v?? c?? gi?? thu?? v??n ph??ng trong kho???ng t??? $8 ?????n $11/m2/th??ng. ????? ????p ???ng nhu c???u c???a kh??ch h??ng, <b>Vtc Office</b> cung c???p th??ng tin chi ti???t v??? gi?? thu?? v?? ph?? d???ch v??? m???t c??ch minh b???ch v?? ch??nh x??c. </p> <p> <b>Vtc Office</b> cam k???t h??? tr??? kh??ch h??ng ????m ph??n v?? th???c hi???n th??? t???c ph??p l?? v???i ch??? t??a nh?? trong qu?? tr??nh t??m ki???m v??n ph??ng. Gi?? thu?? ???????c ????a ra l?? gi?? ch??o t??? ch??? t??a nh?? v?? c?? th??? thay ?????i theo th???i ??i???m v?? di???n t??ch thu??. </p> <p> N???u b???n c???n t?? v???n th??m v??? c??c t??a nh?? cho thu?? v??n ph??ng t???i H?? N???i, <b>Vtc Office</b> l?? s??? l???a ch???n h??ng ?????u. V???i kinh nghi???m nhi???u n??m trong l??nh v???c b???t ?????ng s???n, <b>Vtc Office</b> c?? ?????i ng?? nh??n vi??n t?? v???n, Lu???t S?? chuy??n nghi???p ????? ?????m b???o th??? t???c v?? h???p ?????ng mua b??n, thu?? b???t ?????ng s???n di???n ra nhanh ch??ng v?? r?? r??ng. </p> <p> <b>Vtc Office</b> cam k???t mang l???i s??? h??i l??ng cho kh??ch h??ng b???ng d???ch v??? ch???t l?????ng v?? uy t??n. H??y li??n h??? ngay v???i ch??ng t??i ????? ???????c t?? v???n mi???n ph?? v?? h??? tr??? th??m th??ng tin v??? c??c t??a nh?? cho thu?? v??n ph??ng ph?? h???p. </p>

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ THUÊ VĂN PHÒNG

Liên hệ Vtc Office để nhận được báo giá và tư vấn dịch vụ miễn phí

Website: https://vtcoffice.vn/

Hotline: 0936.892.226

Địa điểm

Các văn phòng lân cận

Các văn phòng cùng hạng

BOCONCEPT BUILDING

$20 - $21
Số 6 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

TRẦN GIA BUILDING

$12 - $13
81A Tran Quoc Toan, Hoan Kiem, Hanoi
Hạng C

UNIMEX HÀ NỘI BUILDING

$17 - $18
41 P. Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

VINARE BUILDING

$12 - $13
141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

VĨNH XUÂN BUILDING

$14 - $16
39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

Sao Bắc Building

$13 - $14
Số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

HEAC Building

$14 - $16
Số 14, 16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

NAM ĐÔ COMPLEX

$10 - $12
609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
Hạng C

HELIOS TOWER

$9 - $11
75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Hạng C

TÒA NHÀ DỆT KIM

$9 - $10
285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Hạng C

VHC Tower

$8 - $10
399 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hạng C

N03-T1 Tower

$10 - $12
Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hạng C
Đánh giá Tòa nhà VinaHud Bình luận

Đánh giá Tòa nhà VinaHud

0.0
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chọn đánh giá của bạn

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình Luận
Thông tin người gửi
Gửi yêu cầu thuê văn phòng
0.11000 sec| 1560.703 kb