Tòa nhà 141 Bà Triệu

141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng
13tr

Notice: Undefined property: stdClass::$sale in /home/vtcoffice/domains/vtcoffice.vn/public_html/modules/products/views/product/default_prices.php on line 15
-7%
$13 - $14
Đã bao gồm Phí dịch vụ và VAT
Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ
  • Online1

Thông số toà nhà

Đỗ xe

1 tầng hầm

Giờ làm việc

Thứ 2 - 7 từ 7:30 - 19:00

Diện tích sàn điển hình

11 tầng - 1 tầng hầm

Điều hoà

Hệ thống điều hoà trung tâm

Số tầng

11 tầng - 1 tầng hầm

Thang máy

1 thang máy

Điện dự phòng

Thông báo sau

Hạng văn phòng

Hạng C

Phí dịch vụ khác

service-setting-solid

Phí dịch vụ

Tính thực tế tiêu thụ theo đồng hồ

Thuế VAT

10%

service-setting-solid

Phí ngoài giờ

Miễn phí

car

Đỗ ô tô

Đỗ gần tòa nhà

bike1

Đỗ xe máy

150,000 đồng/xe/tháng

Phí điện điều hoà

Tính thực tế tiêu thụ theo đồng hồ

Thông tin thêm

Vtc Office là ai, tổng quan về chúng tôi:

Vtc Office là đơn vị, đại lý ủy quyền của hơn 500 tòa nhà văn phòng cho thuê chuyên nghiệp hạng A, B, C, văn phòng dịch vụ, trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội. Chúng tôi đứng Số 1 trong lĩnh tư vấn, bán và cho thuê bất động sản văn phòng tại Hà Nội.

Hôm nay Vtc Office xin giới thiệu tới mọi người bất động sản Tòa nhà 141 Bà Triệu

<h2><b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> - L???a ch???n h??ng ?????u cho v??n ph??ng cho thu?? t???i <b>Hai B?? Tr??ng</b></h2> <p><b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> l?? m???t d??? ??n v??n ph??ng cao c???p do Mil Group ?????u t?? v?? qu???n l??. V???i s??? uy t??n v?? kinh nghi???m c???a Mil Group, t??a nh?? n??y ??em ?????n cho kh??ch h??ng m???t kh??ng gian l??m vi???c chuy??n nghi???p v?? hi???n ?????i t???i khu v???c qu???n <b>Hai B?? Tr??ng</b>, H?? N???i.</p> <p>V??? tr?? ?????c ?????a c???a t??a nh?? t???i trung t??m th??nh ph??? H?? N???i gi??p cho vi???c di chuy???n v?? giao th????ng tr??? n??n thu???n ti???n h??n bao gi??? h???t. Ki???n tr??c hi???n ?????i v???i b??? m???t b???ng k??nh cung c???p ??nh s??ng t??? nhi??n v?? kh??ng gian r???ng r??i cho c??c doanh nghi???p, t???o ??i???u ki???n thu???n l???i cho vi???c l??m vi???c hi???u qu???. Ngo??i ra, gi?? thu?? c???nh tranh v?? d???ch v??? qu???n l?? chuy??n nghi???p c??ng l?? nh???ng ??u ??i???m n???i b???t c???a <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b>.</p> <p><b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> kh??ng ch??? l?? n??i l??m vi???c l?? t?????ng cho c??c doanh nghi???p v???a v?? nh???, m?? c??n l?? ??i???m ?????n ????ng tin c???y cho b???t k??? c??ng ty n??o ??ang t??m ki???m m???t m??i tr?????ng l??m vi???c ch???t l?????ng v?? chuy??n nghi???p.</p> <p> V???i t???t c??? nh???ng l???i th??? tr??n, <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> kh??ng ch??? l?? m???t l???a ch???n tuy???t v???i cho vi???c thu?? v??n ph??ng, m?? c??n l?? bi???u t?????ng c???a s??? ph??t tri???n v?? th??nh c??ng trong l??nh v???c b???t ?????ng s???n v??n ph??ng t???i th??? ???? H?? N???i.</p><h2>V??? tr?? ??u th??? c???a <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b></h2> <p><b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b>, m???t trong nh???ng t??a nh?? cho thu?? v??n ph??ng qu???n <b>Hai B?? Tr??ng</b>, ???????c ????nh gi?? cao v??? v??? tr?? ?????c ?????a. V???i m???t ti???n r???ng 6,545m v?? ???????ng th??ng tho??ng, giao th??ng hi???m khi k???t xe, v??? tr?? c???a t??a nh?? l?? l?? t?????ng cho vi???c ?????t v??n ph??ng.</p> <p>Xung quanh t??a nh??, c?? nhi???u c?? quan v?? tr??? s??? l??m vi???c c???a nh?? n?????c c??ng c??c c??ng ty trong v?? ngo??i n?????c, t???o ??i???u ki???n thu???n l???i cho vi???c ?????t v??n ph??ng. ??i???u n??y mang l???i nhi???u c?? h???i h???p t??c v?? giao l??u kinh doanh cho c??c doanh nghi???p thu?? v??n ph??ng t???i ????y.</p> <p>V???i v??? tr?? giao th??ng thu???n l???i, kh??ch thu?? t???i <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> c?? th??? d??? d??ng di chuy???n t???i c??c khu v???c tr???ng ??i???m kh??c nhau. Ch??? m???t kho???ng 10 ph??t ????? ?????n H??? Ho??n Ki???m, c??ng nh?? di chuy???n nhanh ch??ng t???i c??c tuy???n ph??? quan tr???ng nh?? Nguy???n Du, Tu??? T??nh, Ph??? Hu???, Tr???n Nh??n T??ng.</p> <p>Ngo??i ra, t??a nh?? c??ng g???n c??c ng??n h??ng l???n nh?? Ng??n h??ng B???c ??, Vietinbank, Maritime Bank, Vietcombank, VIB, t???o ??i???u ki???n thu???n l???i cho vi???c giao d???ch v?? thanh to??n cho c??c doanh nghi???p.</p> <p>B??n c???nh ????, <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> c??ng g???n nhi???u t??a nh?? v??n ph??ng kh??c nh?? V Building, t??a nh?? Ho??ng Huy, Sapphire Building, Qu?? H???nh Building, t???o ra m???t m??i tr?????ng kinh doanh s??i ?????ng v?? ph??t tri???n.</p> <p>T??m l???i, v??? tr?? ??u th??? c???a <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> kh??ng ch??? n???m ??? c?? s??? h??? t???ng giao th??ng thu???n ti???n, m?? c??n ??? s??? li??n k???t v?? ti???n ??ch xung quanh, t???o n??n m???t m??i tr?????ng l?? t?????ng cho c??c doanh nghi???p mu???n thu?? v??n ph??ng t???i H?? N???i, ?????c bi???t l?? trong qu???n <b>Hai B?? Tr??ng</b>.</p><h2>Quy m?? thi???t k??? <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b></h2> <p><b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> ???????c x??y d???ng tr??n di???n t??ch t???ng c???ng l?? 137m2 v?? bao g???m 9 t???ng n???i v?? 1 t???ng h???m ???????c s??? d???ng l??m b??i ????? xe r???ng r??i. M???i s??n c???a t??a nh?? c?? di???n t??ch kho???ng 150m2, t???ng di???n t??ch cho thu?? v??n ph??ng l??n ?????n 1.500m2, cho ph??p linh ho???t chia c???t ph?? h???p v???i nhu c???u thu?? c???a ??a s??? doanh nghi???p, bao g???m c??? doanh nghi???p l???n v?? nh???. <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> ???????c thi???t k??? hi???n ?????i, v???i to??n b??? view b???ng k??nh, v?? b??n trong ???????c trang b??? ?????y ????? h??? th???ng trang thi???t b??? c???n thi???t, t???o ra kh??ng gian l??m vi???c chuy??n nghi???p v?? tho???i m??i.</p> <p>V???i di???n t??ch l???n v?? s??? linh ho???t trong c???u tr??c, <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> l?? l???a ch???n l?? t?????ng cho c??c c??ng ty mu???n thu?? v??n ph??ng t???i ?????a b??n trung t??m. B??i ????? xe r???ng r??i gi??p gi???i quy???t v???n ????? v??? ch??? ?????u xe m???t c??ch hi???u qu???, ?????m b???o ti???n nghi cho nh??n vi??n v?? kh??ch h??ng.</p> <p>V???i thi???t k??? hi???n ?????i v?? to??n b??? view b???ng k??nh, <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> kh??ng ch??? t???o ra kh??ng gian l??m vi???c sang tr???ng m?? c??n mang l???i c???m gi??c tho???i m??i v?? s??ng t???o cho ng?????i l??m vi???c. C??c h??? th???ng trang thi???t b??? c???n thi???t ???????c trang b??? ?????y ?????, t??? h??? th???ng ??i???u h??a, thang m??y ?????n h??? th???ng an ninh, ?????m b???o m??i tr?????ng l??m vi???c an to??n v?? hi???u qu???.</p> <p>V???i v??? tr?? ?????c ?????a v?? c??c ti???n ??ch hi???n ?????i, <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> l?? m???t l???a ch???n h??ng ?????u cho c??c doanh nghi???p mu???n thu?? v??n ph??ng t???i khu v???c trung t??m H?? N???i. S??? linh ho???t trong di???n t??ch cho thu?? c??ng v???i kh??ng gian l??m vi???c chuy??n nghi???p v?? ti???n nghi l?? nh???ng y???u t??? n???i b???t gi??p t??a nh?? n??y thu h??t nhi???u s??? quan t??m t??? c??c doanh nghi???p.</p><h2>Ti???n ??ch v?? d???ch v??? To?? nh?? 141 B?? Tri???u</h2> <p>To?? nh?? Milgroup Building 141 B?? Tri???u l?? m???t t??a nh?? v??n ph??ng hi???n ?????i h???ng C, ???????c qu???n l?? chuy??n nghi???p v?? ch???t l?????ng ????? ????p ???ng m???i nhu c???u c???a kh??ch thu??.</p> <p>T??a nh?? c?? c??c ti???n ??ch v?? d???ch v??? sau:</p> <ul> <li>1 t???ng h???m r???ng r??i ????? ????? xe, gi??p kh??ch thu?? d??? d??ng di chuy???n v?? kh??ng lo v??? vi???c t??m ch??? ?????u xe.</li> <li>M???t thang m??y Hitachi v???i m???c t???i 800kg, ?????m b???o vi???c di chuy???n gi???a c??c t???ng trong t??a nh?? d??? d??ng v?? ti???n l???i.</li> <li>M??y ph??t ??i???n nh???p ngo???i t??? Italia ????? ?????m b???o 100% c??ng su???t, gi??p ?????m b???o ho???t ?????ng ???n ?????nh c???a c??c thi???t b??? trong tr?????ng h???p m???t ??i???n.</li> <li>Kh??ch thu?? ???????c mi???n ph?? l??m vi???c ngo??i gi??? cho ?????n 22h, gi??p h??? linh ho???t trong vi???c qu???n l?? th???i gian l??m vi???c.</li> <li>C??c khu v??? sinh ri??ng bi???t cho nam v?? n??? tr??n m???i t???ng, gi??p t???o ??i???u ki???n thu???n l???i cho ng?????i lao ?????ng.</li> <li>H??? th???ng PCCC ?????t ti??u chu???n, ????n ??i???n hi???n ?????i, h??? th???ng ??i???u h??a trung t??m, ?????u ch??? ??i???n tho???i v?? internet ?????y ?????, ?????m b???o m??i tr?????ng l??m vi???c tho???i m??i v?? hi???n ?????i.</li> <li>H??? th???ng an ninh ho???t ?????ng 24/24, gi??p b???o v??? t??a nh?? v?? t??i s???n c???a c??c kh??ch thu?? m???t c??ch an to??n.</li> <li>?????i ng?? v??? sinh t???i c??c khu v???c chung ????? ?????m b???o t??a nh?? lu??n s???ch s???, t???o m??i tr?????ng l??m vi???c tho???i m??i v?? s???ch s??? cho m???i ng?????i.</li> </ul> <p>V???i t???t c??? nh???ng ti???n ??ch v?? d???ch v??? tr??n, <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> l?? l???a ch???n h??ng ?????u cho c??c t??? ch???c v?? doanh nghi???p t??m ki???m kh??ng gian l??m vi???c ch???t l?????ng v?? hi???n ?????i t???i H?? N???i. H??y li??n h??? v???i <b>Vtc Office</b> ngay h??m nay ????? ???????c t?? v???n v?? h??? tr??? thu?? v??n ph??ng t???i t??a nh?? n??y.</p><h2>Gi?? thu?? <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b></h2> <p><b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> cung c???p gi?? thu?? trong kho???ng t??? 13 ?????n 14 ???? la/m2/th??ng. V???i s??? t?? v???n th?????ng xuy??n t??? b??? ph???n t?? v???n c???a <b>Vtc Office</b>, th??ng tin v??? c??c m???c gi?? v?? ph?? ch??nh th???c t??? ch??? t??a nh?? lu??n ???????c c???p nh???t m???t c??ch r?? r??ng v?? minh b???ch.</p> <p>Gi?? thu?? t???i <b>T??a nh?? 141 B?? Tri???u</b> c?? th??? bi???n ?????i t??y theo th???i ??i???m, di???n t??ch m?? kh??ch h??ng mu???n thu?? v?? c??c y???u t??? kh??c. S??? d???ng d???ch v??? c???a <b>Vtc Office</b> s??? gi??p kh??ch h??ng c?? ???????c quy???n l???i t???t nh???t trong qu?? tr??nh ????m ph??n.</p> <p>V???i kinh nghi???m nhi???u n??m ho???t ?????ng trong l??nh v???c cho thu?? v?? thu?? b???t ?????ng s???n, <b>Vtc Office</b> c?? ?????i ng?? nh??n vi??n t?? v???n v?? lu???t s?? chuy??n nghi???p. Quy tr??nh thu?? v?? cho thu?? b???t ?????ng s???n t???i ????y ???????c th???c hi???n nhanh ch??ng, r?? r??ng v?? minh b???ch, v???i gi???y t??? b??n giao ?????y ????? cho kh??ch h??ng.</p> <p>V???i cam k???t v??? uy t??n, ch???t l?????ng v?? s??? h??i l??ng c???a kh??ch h??ng, <b>Vtc Office</b> lu??n c??? g???ng mang ?????n m???c gi?? thu?? v?? c??c ??i???u ki???n thu?? t???t nh???t cho kh??ch h??ng c???a m??nh.</p>

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ THUÊ VĂN PHÒNG

Liên hệ Vtc Office để nhận được báo giá và tư vấn dịch vụ miễn phí

Website: https://vtcoffice.vn/

Hotline: 0936.892.226

Địa điểm

Các văn phòng lân cận

Các văn phòng cùng hạng

BOCONCEPT BUILDING

$20 - $21
Số 6 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

TRẦN GIA BUILDING

$12 - $13
81A Tran Quoc Toan, Hoan Kiem, Hanoi
Hạng C

UNIMEX HÀ NỘI BUILDING

$17 - $18
41 P. Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

VINARE BUILDING

$12 - $13
141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

VĨNH XUÂN BUILDING

$14 - $16
39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

Sao Bắc Building

$13 - $14
Số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

HEAC Building

$14 - $16
Số 14, 16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

NAM ĐÔ COMPLEX

$10 - $12
609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
Hạng C

HELIOS TOWER

$9 - $11
75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Hạng C

TÒA NHÀ DỆT KIM

$9 - $10
285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Hạng C

VHC Tower

$8 - $10
399 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hạng C

N03-T1 Tower

$10 - $12
Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hạng C
Đánh giá Tòa nhà 141 Bà Triệu Bình luận

Đánh giá Tòa nhà 141 Bà Triệu

0.0
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chọn đánh giá của bạn

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình Luận
Thông tin người gửi
Gửi yêu cầu thuê văn phòng
0.12726 sec| 1588.875 kb