Machinco Building Thái Hà

133 Thái Hà, Đống Đa
11tr

Notice: Undefined property: stdClass::$sale in /home/vtcoffice/domains/vtcoffice.vn/public_html/modules/products/views/product/default_prices.php on line 15
-8%
$11 - $12
Đã bao gồm Phí dịch vụ và VAT
Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ
  • Online1

Thông số toà nhà

Đỗ xe

Bãi gửi xe của tòa nhà

Giờ làm việc

Thứ 2 - 7 từ 7:30 - 18:00

Diện tích sàn điển hình

6 tầng

Điều hoà

Điều hòa cục bộ

Số tầng

6 tầng

Thang máy

2 thang máy

Hạng văn phòng

Hạng C

Phí dịch vụ khác

service-setting-solid

Phí dịch vụ

Đã bao gồm trong giá thuê

Thuế VAT

10%

car

Đỗ ô tô

Cập nhật

bike1

Đỗ xe máy

Cập nhật

Phí điện điều hoà

Tính theo thực tế tiêu thụ

Thông tin thêm

Vtc Office là ai, tổng quan về chúng tôi:

Vtc Office là đơn vị, đại lý ủy quyền của hơn 500 tòa nhà văn phòng cho thuê chuyên nghiệp hạng A, B, C, văn phòng dịch vụ, trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội. Chúng tôi đứng Số 1 trong lĩnh tư vấn, bán và cho thuê bất động sản văn phòng tại Hà Nội.

Hôm nay Vtc Office xin giới thiệu tới mọi người bất động sản Machinco Building Thái Hà

<h2><b>Machinco Building Th??i H??</b> - L???a ch???n h??ng ?????u cho v??n ph??ng qu???n <b>?????ng ??a</b></h2> <p>Machinco Building t???a l???c t???i s??? 133 Th??i H??, <b>?????ng ??a</b>, l?? m???t t??a nh?? v??n ph??ng ch???t l?????ng cao trong khu v???c. V???i v??? tr?? ?????c ?????a t???i trung t??m th??? ????, to?? nh?? n??y kh??ng ch??? l?? n??i l??m vi???c l?? t?????ng m?? c??n mang l???i nhi???u ti???n ??ch v?? d???ch v??? thu???n ti???n cho c??c doanh nghi???p.</p> <p>V??? v??? tr??, Machinco Building ?????t t???i khu v???c d??n c?? v?? th????ng m???i s???m u???t, gi??p doanh nghi???p d??? d??ng ti???p c???n c??c ti???n ??ch v?? d???ch v??? c???n thi???t. Giao th??ng thu???n ti???n v???i nhi???u tuy???n ???????ng l???n, t??? Machinco Building, b???n c?? th??? d??? d??ng di chuy???n ?????n c??c khu v???c l??n c???n.</p> <p>Kh??ng ch??? v???y, v???i thi???t k??? hi???n ?????i, Machinco Building mang ?????n kh??ng gian l??m vi???c chuy??n nghi???p v?? ti???n nghi cho m???i doanh nghi???p. C??c ti???n ??ch nh?? h??? th???ng an ninh 24/7, h??? th???ng PCCC hi???n ?????i, h??? th???ng ??i???u h??a nhi???t ?????, thang m??y t???c ????? cao, v?? ph??ng h???p ti???n nghi s??? ????p ???ng m???i nhu c???u c???a c??ng ty b???n.</p> <p>?????n v???i Machinco Building, b???n kh??ng ch??? c?? m???t kh??ng gian l??m vi???c ch???t l?????ng m?? c??n ???????c h?????ng m???t m??i tr?????ng l??m vi???c chuy??n nghi???p v?? hi???u qu???. H??y ?????u t?? v??o Machinco Building ????? kinh doanh c???a b???n ph??t tri???n m???nh m??? v?? b???n v???ng.</p><h2>V??? tr?? ?????c ?????a c???a <b>Machinco Building Th??i H??</b></h2> <p>T??a nh?? Machinco Building c?? v??? tr?? l?? t?????ng t???i s??? 133 Th??i H??, Ph?????ng L??ng H???, Qu???n <b>?????ng ??a</b>. N???m ngay tr??n ???????ng Th??i H??, g???n ng?? t?? Th??i H?? ??? Y??n L??ng v?? tr???c ???????ng C??t Linh ??? Th??i H?? ??? Y??n L??ng, t??? t??a nh?? b???n c?? th??? ng???m nh??n t???m view ?????p ra H??? <b>?????ng ??a</b>. V???i th???i gian di chuy???n ch??? kho???ng 10 ??? 15 ph??t, b???n d??? d??ng ti???p c???n trung t??m Ho??n Ki???m v?? c??c qu???n l??n c???n, mang l???i s??? thu???n ti???n cho vi???c ??i l???i h??ng ng??y.</p> <h2>Ti???n ??ch xung quanh <b>Machinco Building Th??i H??</b></h2> <p>Khu v???c xung quanh t??a nh?? l?? khu d??n c?? s???m u???t v?? khu v???c th????ng m???i, gi???i tr?? l???n c???a th??nh ph???. C??c ??i???m n???i b???t nh?? Trung t??m chi???u phim Qu???c gia, ????i Truy???n h??nh H?? N???i v?? Trung t??m th????ng m???i Parkson ?????u n???m trong b??n k??nh g???n, mang l???i nhi???u ti???n ??ch cho c?? d??n v?? ng?????i l??m vi???c t???i ????y.</p> <h2>Kh??? n??ng k???t n???i v?? ti???m n??ng ph??t tri???n c???a <b>Machinco Building Th??i H??</b></h2> <p>V???i v??? tr?? ?????c ?????a v?? ti???n ??ch xung quanh, <b>Machinco Building Th??i H??</b> h???a h???n l?? ??i???m ?????n l?? t?????ng cho c??c doanh nghi???p mu???n m??? v??n ph??ng t???i khu v???c trung t??m c???a th??? ????. K???t n???i giao th??ng thu???n ti???n c??ng v???i m??i tr?????ng kinh doanh s??i ?????ng t???i khu v???c n??y s??? gi??p t??a nh?? ph??t tri???n m???nh m??? trong t????ng lai.</p>
>>> Tìm hiểu thêm: Các tòa nhà cho thuê văn phòng giá rẻ tại quận Hoàng Mai
<h2>D???ch v??? v?? ti???n ??ch t???i T??a nh?? <b>Machinco Building Th??i H??</b></h2> <p>T??a nh?? Machinco Building t???a l???c t???i s??? 133 Th??i H??, H?? N???i l?? m???t trong nh???ng t??a nh?? v??n ph??ng ?????ng c???p v?? hi???n ?????i. V???i m???t lo???t c??c d???ch v??? v?? ti???n ??ch ?????ng c???p, t??a nh?? n??y kh??ng ch??? mang l???i s??? thu???n ti???n m?? c??n ??em l???i c???m gi??c an t??m v?? chuy??n nghi???p cho ng?????i s??? d???ng.</p> <p>C??c thi???t b??? ti???n ??ch t???i T??a nh?? Machinco Building bao g???m:</p> <ul> <li> - Ch??? ????? xe t???i t???ng h???m: gi??p cho nh??n vi??n v?? kh??ch h??ng d??? d??ng ti???p c???n v?? s??? d???ng d???ch v??? m???t c??ch thu???n ti???n.</li> <li> - M??y ph??t ??i???n d??? ph??ng: v???i 100% c??ng su???t ?????m b???o s??? ???n ?????nh v?? kh??ng b??? gi??n ??o???n trong c??ng vi???c.</li> <li> - V???n h??nh v?? b???o tr?? ????ng chu???n: ?????m b???o an ninh v?? s??? an t??m cho ng?????i s??? d???ng.</li> <li> - D???ch v??? d???n d???p khu c??ng c???ng, nh?? v??? sinh.</li> <li> - H??? th???ng chi???u s??ng khu c??ng c???ng.</li> <li> - An ninh v?? b???o v??? chuy??n nghi???p 24/7.</li> <li> - D???ch v??? b???o tr??, v???n h??nh v?? s???a ch???a c??c trang thi???t b??? s??? d???ng chung v?? n?????c s??? d???ng trong t??a nh??.</li> </ul> <p>T??a nh?? <b>Machinco Building Th??i H??</b> cung c???p m???t m??i tr?????ng l??m vi???c chuy??n nghi???p v?? hi???n ?????i, h??? tr??? cho m???i nhu c???u c???a kh??ch h??ng. ?????c bi???t, vi???c li??n h??? v???i <b>Vtc Office</b> s??? gi??p b???n c?? th??m th??ng tin chi ti???t v??? di???n t??ch tr???ng v?? b??o gi?? thu?? v??n ph??ng t???i t??a nh?? Machinco Building.</p> <p>H??y li??n h??? v???i <b>Vtc Office</b> ngay h??m nay ????? nh???n c???p nh???t gi?? thu?? v?? di???n t??ch tr???ng c???a c??c t??a nh?? cho thu?? v??n ph??ng t???i H?? N???i!</p><h2>Gi?? thu?? <b>Machinco Building Th??i H??</b></h2> <p>Gi?? thu?? t???i t??a nh?? <b>Machinco Building Th??i H??</b> dao ?????ng trong kho???ng t??? 11$ ?????n 12$ m???i m??t vu??ng m???i th??ng. B??? ph???n t?? v???n t???i <b>Vtc Office</b> cam k???t c???p nh???t th?????ng xuy??n c??c m???c gi?? v?? ph?? ch??nh th???c t??? ch??? t??a nh??, ?????m b???o t??nh r?? r??ng v?? minh b???ch trong th??ng tin.</p> <p>Gi?? thu?? c?? th??? thay ?????i t??y thu???c v??o th???i ??i???m, di???n t??ch m?? kh??ch h??ng mu???n thu?? v?? c??c y???u t??? kh??c. B???ng c??ch s??? d???ng d???ch v??? c???a <b>Vtc Office</b>, kh??ch h??ng s??? ???????c h??? tr??? trong qu?? tr??nh ????m ph??n ????? ?????m b???o quy???n l???i c???a m??nh. Ch??ng t??i lu??n n??? l???c ????? gi??p kh??ch h??ng c?? ???????c m???c gi?? thu?? v?? c??c ??i???u ki???n thu?? t???t nh???t.</p> <p><b>Vtc Office</b> ???? c?? nhi???u n??m kinh nghi???m trong l??nh v???c thu?? v?? cho thu?? b???t ?????ng s???n, v??n ph??ng t???i H?? N???i. ?????i ng?? nh??n vi??n t?? v???n v?? Lu???t S?? chuy??n nghi???p s??? h??? tr??? kh??ch h??ng trong qu?? tr??nh th??? t???c, h???p ?????ng mua b??n v?? thu?? b???t ?????ng s???n m???t c??ch nhanh ch??ng, r?? r??ng v?? minh b???ch. Ch??ng t??i cam k???t mang l???i s??? h??i l??ng v?? uy t??n cho kh??ch h??ng khi s??? d???ng d???ch v??? c???a ch??ng t??i.</p>

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ THUÊ VĂN PHÒNG

Liên hệ Vtc Office để nhận được báo giá và tư vấn dịch vụ miễn phí

Website: https://vtcoffice.vn/

Hotline: 0936.892.226

Địa điểm

Các văn phòng lân cận

Các văn phòng cùng hạng

BOCONCEPT BUILDING

$20 - $21
Số 6 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

TRẦN GIA BUILDING

$12 - $13
81A Tran Quoc Toan, Hoan Kiem, Hanoi
Hạng C

UNIMEX HÀ NỘI BUILDING

$17 - $18
41 P. Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

VINARE BUILDING

$12 - $13
141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

VĨNH XUÂN BUILDING

$14 - $16
39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

Sao Bắc Building

$13 - $14
Số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

HEAC Building

$14 - $16
Số 14, 16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

NAM ĐÔ COMPLEX

$10 - $12
609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
Hạng C

HELIOS TOWER

$9 - $11
75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Hạng C

TÒA NHÀ DỆT KIM

$9 - $10
285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Hạng C

VHC Tower

$8 - $10
399 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hạng C

N03-T1 Tower

$10 - $12
Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hạng C
Đánh giá Machinco Building Thái Hà Bình luận

Đánh giá Machinco Building Thái Hà

0.0
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chọn đánh giá của bạn

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình Luận
Thông tin người gửi
Gửi yêu cầu thuê văn phòng
0.11680 sec| 1519.914 kb