CTM Complex Cầu Giấy

139 Cầu Giấy, Hà Nội
11tr

Notice: Undefined property: stdClass::$sale in /home/vtcoffice/domains/vtcoffice.vn/public_html/modules/products/views/product/default_prices.php on line 15
-15%
$11 - $13
Đã bao gồm Phí dịch vụ và VAT
Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ
  • Online1

Thông số toà nhà

Đỗ xe

Toàn bộ diện tích 2 tầng hầm khoảng 4.760m2 và khu vực lưu không quanh tòa nhà

Giờ làm việc

07h30 – 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 ; từ 07h30 – 12h00 ngày thứ 7.

Điều hoà

Hệ thống điều hòa 2 chiều, công nghệ biến tần Hitachi nhập khẩu từ Nhật Bản

Số tầng

21 tầng nổi và 2 tầng hầm

Thang máy

Hệ thống 3 thang máy Mitsubitshi tốc độ cao, trọng tải 750-1000kg/thang

Điện dự phòng

2 máy phát điện dự phòng đáp ứng 100% nhu cầu

Hạng văn phòng

Hạng C

Phí dịch vụ khác

service-setting-solid

Phí dịch vụ

2 usd/m2/tháng

Thuế VAT

10%

service-setting-solid

Phí ngoài giờ

66.000 đồng/văn phòng/giờ

car

Đỗ ô tô

1,500,000 đồng/xe/tháng

bike1

Đỗ xe máy

100,000 đồng/xe/tháng

Phí điện điều hoà

Tính theo thực tế tiêu thụ

Thông tin thêm

Vtc Office là ai, tổng quan về chúng tôi:

Vtc Office là đơn vị, đại lý ủy quyền của hơn 500 tòa nhà văn phòng cho thuê chuyên nghiệp hạng A, B, C, văn phòng dịch vụ, trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội. Chúng tôi đứng Số 1 trong lĩnh tư vấn, bán và cho thuê bất động sản văn phòng tại Hà Nội.

Hôm nay Vtc Office xin giới thiệu tới mọi người bất động sản CTM Complex Cầu Giấy

<h2><b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b> - ?????a ??i???m l?? t?????ng cho vi???c cho thu?? nh?? ?????t</h2> <p>T???a l???c t???i s??? 139 ???????ng <b>C???u Gi???y</b>, t??a nh?? ph???c h???p CTM Complex kh??ng ch??? n???m ??? v??? tr?? trung t??m c???a Qu???n <b>C???u Gi???y</b> m?? c??n ???????c ????nh gi?? l?? m???t ??i???m ?????n l?? t?????ng cho vi???c cho thu?? nh?? ?????t. V???i s??? thu???n ti???n di chuy???n c??? v??? 4 ph????ng ????ng ??? T??y ??? Nam ??? B???c, CTM Complex c?? th??? k???t n???i d??? d??ng v???i c??c tuy???n ???????ng l???n nh?? Xu??n Th???y, Nguy???n Phong S???c, Ph???m H??ng, L??ng, Kim M??, t???o ra nhi???u c?? h???i kinh doanh v?? giao d???ch cho c??c ch??? nh?? cho thu??.</p> <p>Kh??ng ch??? v???y, xung quanh CTM Complex l?? m???t m??i tr?????ng s???ng v?? l??m vi???c ?????y s???m u???t v???i nhi???u cao ???c v??n ph??ng, c??c c??ng tr??nh c??ng c???ng l???n, tr?????ng h???c, t??? ch???c kinh t??? l???n, m???t b???ng kinh doanh v?? c??c ng??n h??ng. ??i???u n??y t???o ra l???i th??? ?????c bi???t cho vi???c kinh doanh, giao d???ch v?? k???t n???i m???ng l?????i ?????i t??c cho c??c ch??? nh?? m?? b???n ??ang quan t??m.</p> <p>?????c bi???t, v???i v??? tr?? ?????c ?????a v?? m??i tr?????ng s???ng v?? l??m vi???c hi???n ?????i, <b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b> ch???c ch???n s??? l?? l???a ch???n l?? t?????ng cho vi???c cho thu?? nh?? ?????t t???i H?? N???i. H??y li??n h??? ngay v???i ch??ng t??i ????? bi???t th??m th??ng tin chi ti???t v??? vi???c cho thu?? t???i CTM Complex v?? c?? c?? h???i s??? h???u m???t kh??ng gian kinh doanh r???ng l???n, ti???n nghi v?? thu???n ti???n.</p><h2><b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b>: T??a nh?? cho thu?? v??n ph??ng sang tr???ng v?? ??a d???ng ti???n ??ch</h2> <p>CTM Complex t???a l???c t???i Qu???n <b>C???u Gi???y</b> v???i quy m?? bao g???m 2 t???ng h???m, 3 t???ng ????? v?? 2 t??a th??p. Th??p v??n ph??ng cao 21 t???ng v?? th??p c??n h??? cao 15 t???ng, t???o n??n m???t kh??ng gian ??a ch???c n??ng v?? hi???n ?????i. V???i di???n t??ch h??n 15.000m2, t??a nh?? ???????c thi???t k??? tinh t??? ????? ph???c v??? nhu c???u v??n ph??ng cho thu?? v?? c??n h??? cao c???p.</p> <p>Kh???i trung t??m th????ng m???i 3 t???ng ????? c???a CTM Complex c?? di???n t??ch 5.000m2, mang ?????n nhi???u ti???n ??ch h???p d???n nh?? showroom, th???i trang, m??? ph???m, trang s???c, d???ch v??? gi???i tr??, v?? ng??n h??ng. Kh???i d???ch v??? ti???p theo cung c???p c??c d???ch v??? ch??m s??c s???c kh???e, ph??ng t???p th??? d???c, v?? nha khoa, t???o n??n m???t m??i tr?????ng s???ng v?? l??m vi???c l?? t?????ng.</p> <p>T??? t???ng 7 ?????n t???ng 17 l?? kh??ng gian v??n ph??ng cho thu?? ???????c thi???t k??? ?????c l???p v???i l???i v??o v?? s???nh ????n ri??ng bi???t. V???i chi???u cao tr???n ?????t 3,45m, kh??ng gian v??n ph??ng t???i CTM Complex r???t tho??ng ????ng v?? d??? d??ng thi???t k??? theo ?? t?????ng ri??ng c???a t???ng c??ng ty, t???o n??n m??i tr?????ng l??m vi???c chuy??n nghi???p v?? hi???u qu???.</p> <p>Tr???i nghi???m t???i ??a ti???n ??ch v?? kh??ng gian hi???n ?????i t???i <b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b>, n??i k???t n???i gi???a c??ng vi???c v?? cu???c s???ng trong m???t kh??ng gian ??a d???ng v?? ti???n nghi.</p>
>>> Tìm hiểu thêm: Các tòa nhà thuê văn phòng khu vực Thanh Xuân Nam
<h2>?????c ??i???m n???i b???t c???a <b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b></h2> <p>T??a nh?? CTM Complex t???a l???c t???i v??? tr?? ?????c ?????a, ???????c trang b??? ?????y ????? c??c ti???n ??ch hi???n ?????i, mang ?????n tr???i nghi???m s???ng ?????ng c???p v?? ti???n nghi cho c?? d??n.</p> <p>H??? th???ng 03 thang m??y Mitsubitshi t???c ????? cao gi??p di chuy???n thu???n l???i v?? nhanh ch??ng t??? t???ng n??y sang t???ng kh??c, ti???t ki???m th???i gian v?? c??ng s???c cho c?? d??n.</p> <p>??i???u h??a Hitachi hai chi???u hi???n ?????i s??? d???ng c??ng ngh??? bi???n t???n VRV gi??p ti???t ki???m n??ng l?????ng, t???o m??i tr?????ng s???ng tho???i m??i, m??t m??? trong m???i th???i ti???t.</p> <p>H??? th???ng ph??ng ch??y ch???a ch??y theo ti??u chu???n qu???c t??? gi??p b???o v??? an to??n cho c?? d??n v?? t??i s???n trong t??a nh??.</p> <p>H??? th???ng ??i???n d??? ph??ng c??ng su???t l???n v???i 02 m??y ph??t ?????m b???o an ninh n??ng l?????ng cho t??a nh??, gi??p c?? d??n an t??m trong m???i t??nh hu???ng.</p> <p><b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b> kh??ng ch??? l?? n??i l?? t?????ng ????? s???ng m?? c??n l?? ??i???m ?????n ????ng gi?? cho c??c doanh nghi???p thu?? v??n ph??ng, v???i ti???n ??ch v?? d???ch v??? ho??n h???o.</p> <p>H??y ?????n v?? tr???i nghi???m kh??ng gian s???ng v?? l??m vi???c tuy???t v???i t???i CTM Complex, mang ?????n s??? ti???n nghi v?? an to??n h??ng ?????u cho b???n v?? gia ????nh!</p><h2>Ti???n ??ch &amp; d???ch v??? t???i t??a nh?? <b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b></h2> <p>CTM Complex l?? m???t c??ng tr??nh t???ng h???p bao g???m kh???i trung t??m th????ng m???i, kh???i d???ch v???, kh???i v??n ph??ng cho thu?? v?? kh???i d??n c??, mang l???i s??? ti???n nghi, ti???n ??ch ho??n thi???n cho kh??ch h??ng, c?? d??n sinh s???ng t???i ????y.</p> <p>Kh???i v??n ph??ng t???i <b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b> kh??ng ch??? cung c???p kh??ng gian l??m vi???c ch???t l?????ng m?? c??n cho ph??p doanh nghi???p qu???ng b?? th????ng hi???u m???t c??ch t??? nhi??n ?????n c?? d??n v?? kh??ch h??ng. C??c doanh nh??n c?? th??? t???n h?????ng d???ch v??? ch??m s??c kh??ch h??ng v?? ti???n ??ch nh?? nh?? h??ng, si??u th??? ngay t???i t??a nh??.</p> <p>V???i di???n t??ch 2 t???ng h???m r???ng 4.760m2 s??? d???ng l??m b??i ????? xe, t??a nh?? ?????m b???o ????p ???ng 100% nhu c???u tr??ng gi??? xe, gi??p nh??n vi??n v?? kh??ch h??ng d??? d??ng di chuy???n v?? ti???n l???i trong vi???c s??? d???ng ph????ng ti???n c?? nh??n.</p> <p>CTM Complex l?? l???a ch???n l?? t?????ng cho c??c doanh nghi???p t??m ki???m v??n ph??ng cho thu?? t???i Qu???n <b>C???u Gi???y</b> v???i v??? tr?? thu???n l???i, giao th??ng ti???n l???i, thi???t k??? hi???n ?????i v?? trang thi???t b??? ?????y ?????.</p> <p>?????t v??? tr?? chuy??n gia trong l??nh v???c b???t ?????ng s???n, <b>Vtc Office</b> s??? h??? tr??? b???n t?? v???n mi???n ph?? v??? gi?? thu?? v??n ph??ng v?? c??c di???n t??ch ??ang ch??o thu?? t???i <b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b>. H??y li??n h??? ngay ????? bi???t th??m th??ng tin chi ti???t!</p><h2><b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b> - Gi???i ph??p t???t nh???t cho v??n ph??ng l??m vi???c</h2> <p><b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b> l?? m???t t??a nh?? v??n ph??ng hi???n ?????i v?? ti???n nghi, t???a l???c t???i v??? tr?? ?????c ?????a ??? qu???n <b>C???u Gi???y</b>, H?? N???i. V???i m???c gi?? thu?? h???p l?? t??? 11$ ?????n 13$/m2/th??ng, CTM Complex ch???c ch???n s??? l?? l???a ch???n l?? t?????ng cho c??c doanh nghi???p ??ang t??m ki???m kh??ng gian v??n ph??ng ch???t l?????ng.</p> <p>B??n c???nh m???c gi?? thu?? c???nh tranh, <b>Vtc Office</b> - ????n v??? t?? v???n cho thu?? t???i CTM Complex - cam k???t cung c???p th??ng tin chi ti???t v?? minh b???ch v??? c??c kho???n ph?? v?? ??i???u ki???n thu??. ?????i ng?? t?? v???n chuy??n nghi???p s??? gi??p kh??ch h??ng ????m ph??n v?? ?????t ???????c ??i???u kho???n thu?? ph?? h???p nh???t.</p> <p>V???i nhi???u n??m kinh nghi???m trong l??nh v???c b???t ?????ng s???n, <b>Vtc Office</b> mang ?????n cho kh??ch h??ng s??? tin t?????ng v?? ch???t l?????ng d???ch v???. Quy tr??nh thu?? v??n ph??ng t???i CTM Complex di???n ra nhanh ch??ng, r?? r??ng v?? minh b???ch, gi??p kh??ch h??ng y??n t??m v??? c??c th??? t???c v?? gi???y t??? li??n quan.</p> <p>?????ng ng???n ng???i li??n h??? v???i ch??ng t??i ????? ???????c t?? v???n chi ti???t v??? gi?? thu?? v?? c??c ??u ????i t???i <b>CTM Complex <b>C???u Gi???y</b></b>. Ch??ng t??i cam k???t mang l???i s??? h??i l??ng v?? ??i???u ki???n thu?? t???t nh???t cho qu?? kh??ch h??ng trong m???i giao d???ch.</p>

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ THUÊ VĂN PHÒNG

Liên hệ Vtc Office để nhận được báo giá và tư vấn dịch vụ miễn phí

Website: https://vtcoffice.vn/

Hotline: 0936.892.226

Địa điểm

Các văn phòng lân cận

Các văn phòng cùng hạng

BOCONCEPT BUILDING

$20 - $21
Số 6 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

TRẦN GIA BUILDING

$12 - $13
81A Tran Quoc Toan, Hoan Kiem, Hanoi
Hạng C

UNIMEX HÀ NỘI BUILDING

$17 - $18
41 P. Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

VINARE BUILDING

$12 - $13
141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

VĨNH XUÂN BUILDING

$14 - $16
39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

Sao Bắc Building

$13 - $14
Số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

HEAC Building

$14 - $16
Số 14, 16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng C

NAM ĐÔ COMPLEX

$10 - $12
609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
Hạng C

HELIOS TOWER

$9 - $11
75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Hạng C

TÒA NHÀ DỆT KIM

$9 - $10
285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Hạng C

VHC Tower

$8 - $10
399 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hạng C

N03-T1 Tower

$10 - $12
Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hạng C
Đánh giá CTM Complex Cầu Giấy Bình luận

Đánh giá CTM Complex Cầu Giấy

0.0
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Chọn đánh giá của bạn

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình Luận
Thông tin người gửi
Gửi yêu cầu thuê văn phòng
0.10714 sec| 1576.813 kb